Psykoterapi

Psykoterapi är en behandlingsform som innebär regelbundna samtal hos en utbildad psykoterapeut. Psykoterapi kan utgöra ett begränsat antal samtal i form av en korttidsterapi eller pågå under en längre tid där antalet samtalssessioner inte är fastställt från början.

Behandlingen sker inom fastställda ramar vad gäller tider för samtal, arvode och frekvens. En överenskommelse kring detta görs i början under de så kallade bedömningssamtalen, där man ringar in klientens behov samt önskemål med psykoterapin. Antalet bedömningssamtal vid en psykoterapi kan variera men är i regel cirka tre till antalet.

Psykoterapi är ett samarbete mellan psykoterapeut och klient där klienten står i fokus.

I en psykodynamisk psykoterapi försöker terapeut och klient tillsammans förstå hur klientens symtom kan vara kopplat till den aktuella livssituationen och de känslor den väcker. Man söker förstå klientens inre sammanhang såtillvida att man undersöker vilka bakomliggande faktorer som kan tänkas väcka en viss känsla eller orsaka att ett visst symtom uppstår. Tillsammans med psykoterapeuten genomarbetar klienten detta för att nå mer insikt om sig själv samt för att finna mer gynnsamma sätt att förhålla sig i olika situationer och nya sätt att hantera svårigheter.